BINP SB RAS
Novosibirsk, Russia
Author
Borin, V.M.
Davidyuk, I.V.
Deichuli, O.I.
Dementyev, E.N.
Dovzhenko, B.A.
Getmanov, Ya.V.
Gorbachev, Ya.I.
Knyazev, B.A.
Kolobanov, E.I.
Kondakov, A.A.
Kozak, V.R.
Kozyrev, E.V.
Krutikhin, S.A.
Kubarev, V.V.
Kulipanov, G.N.
Kuper, E.A.
Kuptsov, I.V.
Kurkin, G.Y.
Medvedev, L.E.
Meshkov, O.I.
Motygin, S.V.
Murasev, A.A.
Osipov, V.N.
Ovchar, V.K.
Petrov, V.M.
Pilan, A.M.
Popik, V.M.
Repkov, V.V.
Salikova, T.V.
Scheglov, M.A.
Sedlyarov, I.K.
Serednyakov, S.S.
Shevchenko, O.A.
Skrinsky, A.N.
Tararyshkin, S.V.
Tcheskidov, V.G.
Tribendis, A.G.
Vinokurov, N.A.
Vobly, P.
Volkov, V.