NSU
Novosibirsk, Russia
Author
Davidyuk, I.V.
Getmanov, Ya.V.
Knyazev, B.A.
Kozyrev, E.V.
Serednyakov, S.S.
Vinokurov, N.A.